सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया

  • संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र वसोवास गरेको हुनुपर्ने ।
  • नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ।
  • सदस्यताका लागी कम्तिमा १ थान शेयर रु.१०० ।– लिनुपर्ने,मासिक बचत कम्तिमा रु.२००।– र प्रवेश शुल्क रु.१००।– गरी जम्मा रु.४००।– लाग्ने छ ।
  • सदस्य वन्न आउंदा साथमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति,३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो  र हकवालको  नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति, पासपोर्ट साईजको फोटो १ प्रति लिएर आउनु पर्नेछ ।
  • संरक्षित सदस्य (वाल सदस्य) को हकमा अभिभावक सदस्य भएको हुनुपर्नेछ ।
  • संरक्षित सदस्य वन्न आउंदा साथमा जम्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति,२ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र संरक्षको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र पासपोर्ट साइजको फोटो १÷१ प्रति लिएर आउनु पर्नेछ ।
  • संरक्षित सदस्यले बाल वचत मासिक रूपमा कम्तिमा रु.१०० जम्मा गर्नुपर्नेछ ।