लक्ष्य

  • वित्तिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने ।
  • सदस्यहरुको व्यावसायीकरणमा जोड दिने ।
  • स्थानीय स्रोत साधनको उचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने ।
  • आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा विस्तारका साथै दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरी संस्थागत विकास गर्ने ।
  • सुशासनयुक्त समावेशी संस्थाको रुपमा प्रतिस्थापित गर्ने ।