क्यू आर भुत्तानी

मोबाईल बैंकिगबाट क्यू आर मार्फत रकम भुत्तान
गर्न सकिने ।