क्यू आर बचत फिर्ता

चेक बिना क्यू आर स्क्यानरको माध्यमबाट रकम फिर्ता
गर्न सकिने ।