सहकारी संस्थाका दाेहाेराे सदस्यता लिएका सदस्यहरूलाइ सहकारी बिभागबाट जारी गरिएकाे सूचना ।

सहकारी एन २०७४ को दफा ३२को उपदफा १ मा कुनै ब्यक्ती एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र ऐन प्रारम्भ हुनु अघि त्यसरी एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको भए तिन बर्ष भित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने ब्यबस्था रहेको र सहकारी बिभागले मिति २०८१।०२।३१ मा ऐनको उक्त ब्यबस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन अन्यथा कानुन बमोजिम कारवाही हुने ब्यहोराको सूचना सम्बन्धित सबैको लागि प्रकाशित गरेको हुँदा सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरुमा सहकारी ऐनको उक्त प्राबधानको पालनाका लागि एकै स्थानिय तह भित्र कार्यसम्पादन गरिरहेका एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुको सदस्यता लिनुभएको भए आफुले छनौट गरेको कुनै एकमात्र सहकारी संस्थाको सदस्यता कायम राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । 

Leave a comment